Instytut Zemełki

Nasze cele

Zgodnie z §11 Statutu Celami Stowarzyszenia są działania w zakresie: 1) pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych; 2) działalności na rzecz rodziny i systemu pieczy zastępczej, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka; 3) przeciwdziałania bezrobociu, integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 4) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 5) działalności charytatywnej i dobroczynnej oraz promocji i organizacji wolontariatu; 6) przeciwdziałania przemocy, pomocy osobom pokrzywdzonym, ofiarom przestępstw i przemocy oraz ich rodzinom, pomocy osobom bezdomnym i przeciwdziałania bezdomności; 7) rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów; 8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, regionalnej, lokalnej, ludowej oraz wiedzy historycznej; 9) rozwoju kultury, zachowania, ochrony, konserwacji, restauracji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury i dzieł sztuki; 10) pielęgnowania polskości oraz zachowania i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, historycznej i kulturowej; 11) wsparcia kulturowej i artystycznej różnorodności oraz wymiany kulturalnej; 12) wsparcia twórczości artystycznej, muzycznej, filmowej, literackiej i czytelnictwa; 13) ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; 14) równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacjom; 15) działalności na rzecz osób starszych, aktywizacji senioralnej oraz osób niepełnosprawnych; 16) wspomagania rozwoju gospodarczego, rozwoju przedsiębiorczości, spółdzielczości, wynalazczości, konkurencyjności i innowacyjności; 17) transferu technologii i wdrażania nowych rozwiązań technicznych; 18) wspomagania wspólnot i społeczności lokalnych; 19) nauki, edukacji, kształcenia, oświaty i wychowania oraz doskonalenia zawodowego; 20) wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszania różnic w jakości kształcenia; 21) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, 22) kultury fizycznej, popularyzacji sportu oraz gier umysłowych; 23) turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony przyrody, środowiska, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego; 24) ochrony praw i wolności człowieka, praw konsumentów, swobód obywatelskich, oraz wspomagania rozwoju demokracji; 25) pomocy ofiarom wypadków, katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów i wojen w kraju oraz za granicą; 26) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) rozwoju współpracy i wymiany międzynarodowej, pomocy rozwojowej, przyjaznych stosunków między narodami oraz dyplomacji społecznej; 28) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 29) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, pomocy Polonii i Polakom za granicą; 30) wsparcia i promocji regionów, miast oraz jednostek samorządu terytorialnego; 31) rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich; 32) promocji i rozwoju odnawialnych źródeł energii; 33) wsparcia i rozwoju przemysłu i rolnictwa; 34) rozwoju: efektywności i infrastruktury energetycznej, wspierania technologii i działań ekologicznych; 35) wsparcia i rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej; 36) rozwoju i poprawy stanu infrastruktury publicznej; 37) rozwoju i poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego; 38) działalności naukowej, naukowo-technicznej i naukowo-badawczej; 39) rozwoju współpracy nauki i biznesu; 40) tworzenia i wdrażania regionalnych lub lokalnych strategii rozwoju oraz innowacji; 41) rozwoju kadr, zasobów, kapitału ludzkiego w gospodarce oraz poprawa zdrowia osób pracujących; 42) budowy społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju dialogu obywatelskiego i społecznego; 43) wzrostu zaangażowania i wpływu obywateli oraz organizacji na życie publiczne, decyzje organów władzy centralnej i samorządowej oraz legislację; 44) transparentności życia publicznego, kontroli obywatelskiej, dostępu do informacji publicznej; 45) tworzenia kultury i infrastruktury społeczeństwa informacyjnego; 46) rozwoju ekonomii społecznej; 47) edukacji prawnej i pomocy prawnej; 48) edukacji w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości; 49) rozwoju budownictwa, mieszkaniowego, pasywnego i ekologicznego; 50) promocji i nauczania języków obcych; 51) wsparcia procesów: planistycznych przestrzennych, urbanistycznych, architektonicznych i logistycznych; 52) przeciwdziałania przestępczości, wsparcia, sprawiedliwości społecznej i solidaryzmu społecznego; 53) promocji i wsparcia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz równego dostępu obywateli do infrastruktury, zwłaszcza transportowej, drogowej i komunalnej; 54) przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu; 55) popularyzacji koncepcji społecznej działalności biznesu; 56) kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich w społeczeństwie, rozwoju patriotyzmu lokalnego i konsumenckiego; 57) wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę; 58) wspierania, tworzenia i rozwijania krajowych instytucji finansowych; 59) promocji Stowarzyszenia, jego członków i ich działalności; 60) edukacji i kształtowania postaw obywatelskich w oparciu o grundtvigiańską metodę dydaktyczną czerpiącą z tradycji i bogactwa kulturowego lokalnej społeczności.
Kontakt
STOWARZYSZENIE "INSTYTUT JANA ZEMEŁKI"

Adres:
Aleje 1 Maja 1 / 7
62-510 Konin
kontakt@instytutzemelki.pl

KRS: 0000499786
NIP: 6652993711
REGON: 302667667

    *- wymagane